Informacje

Promocja „Zwrot do 30 dni”,

Promocja "30 Dni na Zwrot"

 

 

 

 Wydłużamy do 30 dni czas na zwrot towaru !

 Nie musisz  podawać nam powodu rezygnacji z zakupu !

 Zwrócimy Ci pełną kwotę pieniędzy za produkt !

 

 

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne


1. Regulamin promocji „Zwrot do 30 dni” określa prawa i obowiązki stron Umowy Sprzedaży Produktów zawieranej za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość, w okresie objętym promocją „Zwrot do 30 dni”.

 

2. Organizatorem promocji „Zwrot do 30 dni”, zwanej dalej „Promocją”, jest Comtel sp. j. z siedzibą: Plac Kupiecki 2, 32-800 Brzesko, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000081356, REGON 850515140 , numer NIP 869-158-53-25,, zwana w dalszej części „Organizatorem”.

 

3. Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie Klient w rozumieniu Regulaminu sprzedaży, tj. podmiot kupujący od Organizatora Produkt spośród Katalogu Produktów. 

 

4. W Promocji nie mogą wziąć udziału osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej ani osoby fizyczne dokonujące zakupu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 

§ 2. Warunki Promocji


1. Promocja obowiązuje od godziny 8:00, 1 styczeń 2015 r. do godziny 23:59, 31 grudzień 2015 r. i obejmuje wszystkie Produkty dostępne w Katalogu Produktów.

 

2. Klient, który w czasie trwania Promocji dokona zakupu Produktu za pośrednictwem Serwisu Organizatora, działającego pod adresem http://www.rozsądnie.pl ma prawo dokonania zwrotu tego Produktu do Organizatora i otrzymania od Organizatora zwrotu ceny Produktu, zapłaconej przez Klienta na warunkach określonych w dalszej części niniejszego paragrafu.

 

3. W okresie trwania Promocji Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży, bez podawania przyczyn, na warunkach przewidzianych w ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,

 

4. Po zakończeniu ustawowego terminu na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży ulega wydłużeniu do 30 dni od dnia otrzymania Produktu.

 

5. Warunkiem skorzystania z Promocji jest wysłanie przez Klienta Organizatorowi oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży przed upływem 30 dni od dnia odebrania Produktu poprzez:

 

  •  skorzystanie ze wzoru formularza odstąpienia dostępnego w pliku WORD lub PDF ;
  •  złożenie innego jednoznacznego oświadczenia, w którym poinformuje Organizatora o decyzji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;

 

Złożenie oświadczenia o odstąpieniu może nastąpić na piśmie (wówczas należy je przesłać na adres siedziby Organizatora: Plac Kupiecki 2, 32-800 Brzesko) albo w formie elektronicznej (na adres poczty elektronicznej spółki: kupuje@rozsądnie.pl).

 

6. Promocja nie obejmuje przypadków:

 

  • dostarczenia Produktu, który, po dostarczeniu, ze względu na swój charakter jest w sposób nierozłączny połączony z innymi przedmiotami;
  • Produkt nie nadaje się do dalszej odsprzedaży , posiada ślady użytkowania lub zniszczone opakowanie.

 

 W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy Sprzedaży, Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Organizatora.  Promocja nie łączy się z innymi promocjami Organizatora dotyczącymi możliwości zwrotu Produktów.

 

§ 3. Postanowienia końcowe


1. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej Organizatora http://www.rozsądnie.pl.

 

2. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Regulaminu sprzedaży.

 

3. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo polskie sądy powszechne.

 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn (w szczególności podyktowanych względami technicznymi lub prawnymi), przy czym zmiany te nie będą wiążące dla Klientów którzy złożyli zamówienie spełniające warunki Promocji przed dokonaniem zmiany postanowień Regulaminu.

 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Podziel się swoim komentarzem z innymi
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel